Algemene voorwaarden Giet Epoxy

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met 
de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de 
Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop 
Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor 
zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud 
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale 
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van 
een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten 
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de 
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te 
slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is 
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de 
opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en 
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument 
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van 
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst 
uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op 
afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese 
modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Giet Epoxy
Hoornbloem 34
7322AS
info@giet-epoxy.nl
KvK-nummer:  77302443
BTW-nummer:  NL003176128B45

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de 
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument 
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of 
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen 
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, 
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik 
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het 
aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de 
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan 
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 
te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de 
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument 
op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, 
meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover 
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de 
overeenkomst op afstand; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de 
eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer 
mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn 
reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de 
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop 
de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De 
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke 
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende 
levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag 
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste 
onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde 
periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste 
product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale 
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave 
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van 
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is 
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht 
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden 
na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde 
bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft 
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt 
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken 
en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het 
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is 
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer 
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het 
herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn 
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de 
ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, 
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de 
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De 
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt 
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs 
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke 
en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de 
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de 
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer 
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te 
dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de 
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in
een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de 
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat 
door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige 
nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas 
of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of 
tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de 
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van 
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een 
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van 
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; 
of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende 
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk 
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten 
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch 
binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de 
ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het 
product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, 
naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft 
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos 
voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste 
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet 
terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar 
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de 
overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt 
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen 
voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt 
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de 
ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de 
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, 
en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te 
nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de 
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst 
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, 
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde 
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en 
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die 
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn 
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, 
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke 
waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed 
heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na 
levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag 
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de 
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer 
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie 
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de 
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is 
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, 
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent 
die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de 
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot 
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft 
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 
dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging 
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden 
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst 
heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te 
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald 
heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde 
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde 
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen 
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een 
bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden 
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend 
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze 
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn 
van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de 
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De 
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar 
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, 
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet 
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de 
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de 
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur 
verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de 
door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan 
van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten 
van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze 
termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft 
ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden 
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is 
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de 
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft 
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 
de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn 
van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het 
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de 
wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 
maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten 
voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt 
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de 
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend 
bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht 
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan 
verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden 
ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting 
Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel 
naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van 
de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 
geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van 
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en 
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de 
ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP 
te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de 
consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de 
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de 
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument 
binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk 
dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de 
daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de 
termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de 
bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het 
reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege 
van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de 
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn 
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is 
behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen 
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de 
Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige 
geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie
1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de 
Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het 
bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te 
leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in 
stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal 
een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk
aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt 
€10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een 
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet 
bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan 
Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan 
€10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van 
€10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op 
eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele 
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze 
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de 
Consumentenbond. 
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze 
zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van 
een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk: 
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam